Visie

 

 

GO! Atheneum Tungrorum is het atheneum van de Tongenaren, de connotatie hiervan spreekt voor zich: we zijn een school van en voor ALLE Tongenaren. En natuurlijk voor velen daarbuiten…

Het is een referentie naar het rijke verleden van de stad, zo specifiek en bekend in heel Vlaanderen en verder dat de link zeker gelegd mag worden. Tongeren ademt geschiedenis. De passie van deze stad voor cultuur en geschiedenis willen we ook in onze school hoog houden.

De link met de vakken Latijn, geschiedenis, cultuur... wordt meteen gelegd. Maar ook in andere vakken en afdelingen streeft GO! Atheneum Tungrorum naar een sterk en kwaliteitsvol onderwijs, een onderwijs waarop leerlingen kunnen bouwen.

De muur in het logo verwijst naar de oude Romeinse muur, een architecturaal element dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de stad Tongeren. De muur die voor de leerlingen van GO! Atheneum Tungrorum het fundament is van een mooie toekomst die we samen met hen willen uitbouwen. De muur beschermt en verbindt. Samen met onze leerlingen kijken we ook over het muurtje via loopbaanbegeleiding, stages, contacten met het werkveld en voortgezet onderwijs.

Onze school is deel van de grote familie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap dat we in ons hart dragen en waarvan we de waarden ook in ons onderwijs willen uitdragen. Met de aandacht voor elk talent, het ontwikkelen van kennis en competenties, de aandacht voor actief burgerschap en wederzijds respect, streven we naar de vorming van onze leerlingen tot Universeel Mens. Het begin en het eind van ons logo komen zo samen in onze visie.

GO! Atheneum Tungrorum zet in op een complete exclusiviteitsontwikkeling: elke leerling ontdekt zijn/haar exclusiviteit, maar ook manieren om deze verder te ontwikkelen en in te zetten. Op deze manier bereiden we hen voor op een moeilijk te voorspellen toekomst. Een toekomst die ze mee vorm kunnen geven.

Onze kernwaarden

Leren en studeren

Het hoofddoel van onze schoolwerking bestaat uit het trainen, richten en ontwikkelen van de executieve functies die het leren en studeren van de leerling optimaliseren. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om de leerlingen de nodige kennis mee te geven en leerstrategieën te laten ontwikkelen. We streven ernaar dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leren zodat dit een doel op zich wordt. Voor lerenden met specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften wordt ingezet op extra ondersteuning om het leren en studeren te optimaliseren.

Daarnaast werken leerlingen aan hun persoonlijke onderwijsloopbaan. We willen leerlingen laten groeien doorheen hun schoolloopbaan en voorbereiden op voortgezet onderwijs of de arbeidsmarkt. Ten eerste wordt ingezet op zelfconceptverheldering: leerlingen gaan op zoek naar hun interesses, talenten en capaciteiten. Het is onze taak als school om de vaardigheid van de leerling te ontwikkelen om zijn eigen onderwijsloopbaan mee in handen te nemen en in interactie met anderen op een weloverwogen manier te kunnen kiezen en beslissen. Aangezien leren een persoonlijk traject is, betekent dit dat de leraren oog hebben voor differentiatie wat betreft de vakinhoud, de studiehouding en –aanpak en de interesses van de leerlingen. De school wordt hier bijgestaan door het Ondersteuningsnetwerk Limburg, die zowel individueel als op schoolniveau een grote meerwaarde betekenen voor onze organisatie, en het CLB.

Welbevinden

We zijn een zorgzame school en vinden het van zeer groot belang dat leerlingen zich goed voelen in onze school. Psychisch, sociaal en fysiek welbevinden is immers een noodzakelijke voorwaarde om in een leerproces te stappen. Leerlingen moeten zich vrij voelen om zichzelf te zijn en al hun vragen of problemen te bespreken met iemand van ons schoolteam. Ieder personeelslid is immers een leerlingenbegeleider. Door steeds vanuit een positieve insteek te vertrekken, willen we de leerlingen helpen om bepaalde obstakels te overwinnen. Om dit welbevinden te bewerkstelligen zorgen we dat de drempel om contact te leggen tussen leerlingen en de personeelsleden zo klein mogelijk is. Via de leerlingenraad werken leerlingen en leerkrachten ook samen rond verschillende initiatieven om de sfeer op school te optimaliseren. Met steeds als doel zoveel mogelijk leerlingen betrokken te krijgen.

Betrokkenheid

Leerlingen, ouders en het schoolteam voelen zich verbonden met de school. Samen bouwen we aan een school waar iedereen respect heeft voor elkaars mening, levensvisie en geloofsovertuiging. Verdraagzaamheid dragen we hoog in het vaandel.

We werken elke dag met onze leerlingen rond burgerschap. Onze leerlingen moeten zich ontwikkelen tot mondige, respectvolle, zelfredzame, verdraagzame en kritische burgers die zich engageren in de maatschappij en zich ervan bewust zijn dat ze zich levenslang zullen moeten blijven ontwikkelen.

We werken aan een veilig leer- en leefklimaat. Leerlingen, ouders en schoolteam slaan de handen in elkaar. Zij participeren in het ‘maken van de school’. Iedereen denkt mee na over hoe we onderwijs aanbieden en leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling. Ouders en leerlingen vinden gemakkelijk hun weg naar ons om hulp te zoeken, opmerkingen te geven, vragen te opperen.

Autonomie

Niet enkel laagdrempeligheid en communicatie zorgen voor betrokkenheid en autonomie bij onze leerlingen. Bevragingen waarbij de leerlingen hun eigen functioneren moeten inschalen (PXLAppWell) en zelfs eigen acties hieraan moeten koppelen (bv. in CompassMe) zorgen voor een grotere mate van autonomie. Leerlingen nemen eigenaarschap van hun leerproces en worden hier ook sterker in. We trainen leerlingen in het maken van keuzes en geven hen tools om zichzelf in te schatten en zelfstandig aan de slag te gaan.

 

Toekomstgericht onderwijs

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Interdisciplinair samenwerken is een must. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs.

Werking 1ste graad

GO! Atheneum Tungrorum - Campus Ambiorix biedt een brede eerste graad aan, waar elke leerling vanuit het basisonderwijs stapsgewijs kan groeien in zijn of haar schoolloopbaan. In de A-stroom bieden we zowel Klassieke talen, STEM-gericht-, methode- als immersieonderwijs aan. Onze B-stroom bereidt je vanaf het eerste ogenblik voor op de arbeidsmarkt. We leggen hierbij de nadruk op 4 kernwaarden met steeds ‘de groei van de leerling’ centraal.

De eerste graad is de schakel tussen de basisschool en de tweede graad secundair onderwijs. Gedurende twee jaar laten we leerlingen groeien en stomen we hen klaar voor hun verdere schoolloopbaan. Ten eerste wordt ingezet op zelfconceptverheldering: leerlingen gaan op zoek naar hun interesses, talenten en capaciteiten. Via verschillende initiatieven trachten we de horizon van de leerling te verbreden door hen kennis te laten maken met de verschillende studie- en beroepsmogelijkheden. Zo doorloopt elke leerling een brede waaier aan modules die gericht zijn op de studiemogelijkheden in de 2de graad.

Leerlingen krijgen de mogelijkheid in te stappen in het methodeonderwijs waar ze zoveel mogelijk zelf de leerstof ontdekken. De leerkracht begeleidt en zorgt ervoor dat leerlingen de leerstof onder de knie hebben. Vervolgens gaan leerlingen aan de slag met de leerstof via presentaties, groepswerk, zelfstudie, ... De vakken Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, geschiedenis en wiskunde werken in de methodeklas projectmatig.

We werken elke dag met onze leerlingen rond burgerschap. Binnen de volledige schoolwerking, alle vakken, maar in het bijzonder in het vak burgerschap/klassenuur streven we ernaar dat leerlingen zich ontwikkelen tot actieve burgers.

Bevragingen waarbij de leerlingen hun eigen functioneren moeten inschalen (PXLAppWell) en zelfs eigen acties hieraan moeten koppelen (bv. in CompassMe) zorgen voor een grotere mate van autonomie. Leerlingen nemen eigenaarschap van hun leren en worden hier ook sterker in.

Werking 2de graad

Onze methodeleerlingen werken in de eerste graad al projectmatig in verschillende vakken waarbij ze zelfstandig en met coaching van de vakleerkracht een aantal inhouden moeten verwerven binnen een afgesproken periode.
Leerlingen mogen zelf plannen hoe lang ze aan welke activiteiten willen spenderen en wanneer ze dat doen.

In de tweede graad in GO! Atheneum Tungrorum - Campus Plinius willen we dit veel breder aanpakken. We willen immers AL onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij van de 21ste eeuw.

Flexuren

We zetten sterk in op je leerhouding en je eigen studietraject. We doen dat in de vakken Nederlands, Engels, Frans en wiskunde voor de doorstroom en dubbele finaliteit. In de arbeidsgerichte studierichtingen ligt de nadruk op remediëring en uitdieping voor PAV en Frans. Er zijn dus ‘gewone’ lessen en ‘bijzondere’ lessen voor deze vakken.

Die bijzondere lessen zijn de flexuren. Tijdens deze flexuren bepaal je samen met je leerkracht-coach het verloop van de lesuren. We werken hiervoor met een weekplanning. Op die manier leer je jezelf inschatten, met deadlines omgaan... Je kan in kleine groepjes werken of net zelfstandig de opdrachten uitvoeren. Je leerkrachten staan klaar om je te helpen of uit te dagen. Het initiatief komt hier vooral van jou: je leert je traject zelf in handen te nemen en keuzes te maken. Je werkt de deadlines voor de week naar eigen ritme af, waarbij de school in de gaten houdt of dat ook effectief gebeurt.

Leerlingen leggen accenten in hun eigen planning: zwakke leerlingen kunnen meer tijd spenderen aan hun werkvakken of kunnen uitbreidingstaken maken voor de vakken waarvoor ze hun punten moeten opkrikken; sterke leerlingen kunnen de meest uitdagende uitbreidingstaken kiezen.

Door het inrichten van 'flexklassen' kunnen meerdere klasgroepen samenwerken onder begeleiding van meerdere vakleerkrachten.

Waarom kiest onze school voor flexuren? We willen je niet alleen sterk maken in de verschillende vakken, maar ook sterk in leerstrategieën. Wat je in je latere leven ook doet: je zaken plannen, deadlines respecteren, samenwerken, de kwaliteit van je werk controleren...

Co-teaching

Voor andere vakken creëren we mogelijkheden tot co-teaching waarbij leerkrachten samen aan de slag kunnen gaan met klasgroepen en de leerlingen beter begeleiden volgens hun noden. Door lessen van een vak tegelijkertijd te roosteren in aanpalende lokalen kunnen we meer gedifferentieerd lesgeven waar dat nodig is.

 

Copyright © 2018-2024 van GO! Atheneum Tungrorum - Tongeren